close

MECAIR KIT DB114

MECAIR KIT DB114

Original 1 1/2" MECAIR Diaphragm KIT DB114 (Buna Seal Kit)

Diaphragm No: 2

To suit: 
 - VNP/VEP/VEM 214

 - VNP/VEP/VEM 314

 - VNP/VEP/VEM 414

 - VNP/VEP/VEM 514

 - VNP/VEP/VEM 614

 - VNP/VEP/VEM 714